Recente opdrachten
PROJECTMANAGEMENT

Opdrachtgever: Woningstichting in Noord Holland
Opdracht: Interim projectmanagement ten behoeve van nieuwbouw en renovatieprojecten. Het functioneren als intermediair tussen de ontwikkelaar, in casu de “bouwende” afdeling en de afnemer, in casu de beherende afdeling.
Doel: Het vertalen van verwachtingen bij de afnemer in concrete afspraken met de ontwikkelaar. En tevens het opzetten van het dagelijks beheer van de gerealiseerde projecten.

Opdrachtgever: Woningstichting in Noord Holland
Opdracht: Het uitplaatsen van huurders van bedrijfsonroerend goed, in verband met bouwkundige werkzaamheden (renovatie en/of dringend noodzakelijk onderhoud)..
Doel: Het tijdig (laten) ontruimen van diverse winkel- en bedrijfsruimten door middel van overleg met de huurders dan wel het voeren van juridische procedures. Het tevens overeenkomen van overige zaken met betrekking tot vergoedingen, tijdelijke huisvesting en verdere contractuele zaken.

Opdrachtgever: Woningstichting in regio Rijnmond
Opdracht: Projectmanagement van de gehele verkoopvoorbereiding met betrekking op een complex van circa 240 huurwoningen, in casu het geheel verkoopklaar maken. Hierbij zijn zowel de bouwkundige, juridische, sociale als kadastrale aspecten belicht en vastgelegd.
Doel: Het op een sociaal verantwoorde manier een uitpondproject voorbereiden, zodat de verkopende makelaar een kant-en-klaar dossier voor de verkoop verkrijgt. Tevens is de eigendomssituatie van dit complex volledig inzichtelijk gemaakt voor de opdrachtgever.

Opdrachtgever: Woningstichting in regio Rijnmond
Opdracht: Projectmanagement waaronder het regisseren en begeleiden van de kadastrale splitsing en de verkoopvoorbereiding van bestaand complex: woningen (circa 50), bedrijfsruimten (circa 10) en parkeerplaatsen (circa 25).
Doel: Het op een sociaalverantwoorde manier een uitpondproject voorbereiden, zodat de verkopende makelaar een kant-en-klaar dossier voor de verkoop verkrijgt.

PROJECTBEGELEIDING

Opdrachtgever: Woningstichting in regio Haaglanden
Opdracht: Projectbegeleiding bij uitponding van diverse bestaande complexen, in casu het regisseren en begeleiden van de kadastrale splitsing, verkoopvoorbereiding met aansluitend de verkoop van de woningen.
Doel: Het op een sociaal verantwoorde manier uit ponden van reeds bestaande complexen.

Opdrachtgever: Gemeente in regio Haaglanden
Opdracht: Het verrichten van die handelingen die uiteindelijk resulteren in het sluiten van de hieronder bedoelde overeenkomsten.
Doel: Binnen de kaders die gelden voor een publiekrechtelijke organisatie diverse soorten overeenkomsten zoals: (ver)koop, vestigen erfdienstbaarheden en overige zakelijke rechten overeenkomen en uitvoeren.

Opdrachtgever: NVM makelaar / woningstichting in regio Haaglanden
Opdracht: Projectbegeleiding bij nieuwbouw, in casu het regisseren en begeleiden van de kadastrale splitsing, verkoopvoorbereiding in samenhang met de sociaal maatschappelijke achtergrond van de uiteindelijke beheerder, met aansluitend de verkoop van de te realiseren woningen (circa 120), bedrijfsruimten (circa 5) en parkeerplaatsen (circa 200).
Doel: Het op een sociaalverantwoorde manier te realiseren project een commercieel succes laten worden. Tevens dient er een evenwichtige balans te zijn tussen de belangen van de koopwoningen, huurwoningen, bedrijfsruimten en parkeervoorzieningen.

Opdrachtgever: Projectontwikkelaar / woningstichting in regio Haaglanden
Opdracht: Projectbegeleiding bij nieuwbouw, in casu het regisseren en begeleiden van de kadastrale splitsing, verkoopvoorbereiding met aansluitend de verkoop van de te realiseren woningen (circa 130), bedrijfsruimten (circa 30) en parkeerplaatsen (circa 200).
Doel: Het op een sociaal verantwoorde manier te realiseren project een commercieel succes te laten worden. Tevens dient er een evenwichtige balans te zijn tussen de belangen van de koopwoningen, huurwoningen, bedrijfsruimten en parkeervoorzieningen.

INTERIM BEHEER

Opdrachtgever: Gemeente in regio Haaglanden
Opdracht: Het opstarten en coördineren van een uitpondtraject van circa 40 incourante BOG objecten.
Doel: Binnen een relatief kort tijdsbestek en binnen de kaders die gelden voor een publiekrechtelijke organisatie, de interne organisatie van een uitpondtraject opzetten waarna een extern bureau de operationele verkoop zal verrichten.

Opdrachtgever: Woningstichting in regio Haaglanden
Opdracht: Interim beheer van het bedrijfsonroerend goed waaronder (ver)huur, beheer, verkrijging en vervreemding.
Doel: De beheerstructuur van de bedrijfsonroerend goed portefeuille opzetten en handhaven.

ONDERZOEK & ADVISERING

Opdrachtgever: NVM makelaar in regio Haaglanden
Opdracht: Het verrichten van onderzoek en ondersteunende werkzaamheden bij taxaties van woningen en bedrijfsruimten, alsmede het in concept opstellen van taxatierapporten.
Doel: Het efficiënter laten verlopen van het taxatieproces.

Opdrachtgever: Woningstichting in regio Haaglanden
Opdracht: Intern onderzoek naar verkopen van uitpondprojecten van de afgelopen tien jaar.
Doel: Juridische status bepalen inzake verkopen met onjuiste vermelding aanwezigheid van asbest.

Opdrachtgever: Particulier in regio Haaglanden
Opdracht: Het bemiddelen bij de afhandeling van een foutief afgehandelde verkooptransactie tussen een particulier en een makelaar.
Doel: Het komen tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.